Turnusy rehabilitacyjne 2018

16.01.2018

Jeśli jeszcze nie byłeś – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jeżeli już byłeś z nami na turnusie rehabilitacyjnym w OW Albatros nad Bałtykiem, to wybierz się po raz kolejny!

 

Od kilku już lat wakacje spędzamy z naszymi dziećmi z trisomią 21, a także z ich zdrowym rodzeństwem, na turnusie rehabilitacyjnym w nadmorskich Rowach, jednym z najciekawszych zakątków Pomorza. Atrakcją miejscowości są piaszczyste wydmy, piękne lasy iglaste, czyste, nieskażone powietrze, doskonały mikroklimat oraz szeroka, słoneczna plaża.

 

Położony w lesie, nad samym morzem Ośrodek Albatros z roku na rok zmienia się na plus, dopasowując się elementami wyposażenia i wystroju do obowiązujących, coraz to wyższych standardów (np. telewizor w pokoju) Na terenie znajduje się kort tenisowy, boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, tenis stołowy oraz plac zabaw dla dzieci.

 

I my, i Ośrodek mamy aktualne wpisy do rejestrów organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, co daje możliwość dofinansowania uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej i opiekuna ze środków PFRON. Można również pokryć koszty pobytu ze środków zebranych w ramach 1% podatku na subkontach opp lub zapłacić z własnej kieszeni i odliczyć koszt turnusu od dochodów w rozliczeniu PIT.

 

Zapraszamy Państwa z całą rodziną. Wspólnie będziemy grać i śpiewać, integrować się przy ognisku, na dyskotekach i balach tematycznych, na wycieczkach.

Dla wszystkich dzieci terapeuci prowadzą zajęcia rekreacyjno-sportowe, muzyczne,

taneczne, plastyczne i inne, mające na celu, prócz rehabilitacji, również aktywizowanie dziecka do życia społecznego poprzez zabawy, piosenki, inscenizacje.

 

Dla naszej grupy jest oddzielny budynek, posiłki są w formie szwedzkiego stołu.

Innowacyjną formą naszej rehabilitacji turnusowej są codzienne „Spotkania o 22-giej”.

W trakcie spotkań proponujemy m.in.: oglądanie filmów dotyczących ZD i rozmowy o nowościach ze świata z różnych dziedzin nauki, o edukacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, o tym jak funkcjonują mieszkania chronione i treningowych, OPS-y i WTZ-y, w jaki sposób mogą być zatrudnieni dorośli; przedstawiamy propozycje innowacyjnych projektów realizowanych przez opp na rzecz młodzieży i dorosłych z ZD w Polsce; konfrontujemy nasze życie z życiem rodzin w innych krajach Europy.   

Dodatkowo mamy w ofercie spotkania ze specjalistami – w latach ubiegłych np. z psychologiem czy edukatorem seksualnym.

Ceny konkurencyjne.

 

Informacje i zapisy:

m.marczewska@bardziejkochani.pl

22 663-40-43

 

 

 W  2018  roku  w Rowach, w Albatrosie:

 

Terminy turnusów:

 

  I – 24.06 – 07.07/2018 - z indywidualnymi zajęciami  dla dzieci do 4 lat, oraz z zajęciami grupowymi

                                        ze specjalistami                                 

 

 II – 08.07– 21.07/2018 - z zajęciami grupowymi  codziennie oraz z zajęciami indywidualnymi dla  

                                           chętnych dodatkowo płatnymi;

 

III – 22.07 – 04.08/2018 - z zajęciami grupowymi codziennie; bez zajęć indywidualnych

 

 

Koszt pobytu:

 

 

 wszystkie osoby (uczestnicy i opiekunowie) powyżej 8 lat1770,00 zł.

 

 - dzieci z zespołem Downa, od 4 lat do 8 lat, z pełnym wyżywieniem – 1520,00 zł.

                                           +1000 zł. w przypadku korzystania z zajęć indywidualnych, czyli – 2520,00 zł.

   

 - dzieci z zespołem Downa, do 4 lat -  ze śniadaniem i kolacją, bez obiadu,  z   

                                                indywidualnymi zajęciami  rehabilitacyjnymi  –  1800,00zł

 

 -  rodzeństwo pełnosprawne do 3 lat, ze śniadaniem i kolacją, bez obiadu – 800,00zł.

 

 – rodzeństwo pełnosprawne od 4 lat – do 8 lat, z pełnym wyżywieniem – 1520,00 zł.

 

Kuchnia nie prowadzi tzw. „połówek” dla dzieci,  jak również specjalistycznych diet poza lekkostrawną i bezmięsną. Na turnusach śniadanie i kolacja przy „szwedzkim stole” dla wszystkich uczestników, obiad porcjowany dla osób z pełnym wyżywieniem.

 

Wszystkie dzieci będą miały swoje miejsce i nakrycie przy stole na wszystkich posiłkach

 

Prosimy o adres i nr. PESEL wszystkich uczestników turnusu oraz o aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej (nie dotyczy ubiegłorocznych uczestników turnusu)

 

Można ubiegać się o dofinansowanie do turnusu ze środków PFRON w miejscu zamieszkania.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na termin ważności i wypisane w orzeczeniu o niepełnosprawności - symbole niepełnosprawności.  O1-U - to obowiązujący nas symbol. Oznacza  upośledzenie umysłowe.

Stowarzyszenie posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów dla osób z upośledzeniem umysłowym.

PCPR może nie wypłacić dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez nasze Stowarzyszenie w przypadku braku tego symbolu w orzeczeniu

 

 Prosimy tych z Państwa, którzy decydują się na wyjazd z nami o kontakt i o zaliczkę

 w wysokości 500,00zł od każdej osoby do 15 marca 2018 r.

 

     II wpłata do 10 maja – 500,00 zł od osoby

    III wpłata do 10 czerwca – pozostała kwota

 

Nr. naszego konta:     91 1020 1026 0000 1402 0017 0787

 

Stowarzyszenie Bardziej Kochani; ul. Conrada 13; 01-922 Warszawa

 

Prosimy o informacje w przypadku rezygnacji z rezerwacji turnusu

 

 

 

Ewentualne przypadki rezygnacji z turnusu w okresie poprzedzającym wyjazd będą rozpatrywane indywidualnie. Należy się liczyć z potrąceniami części wpłaconych kwot.

________________________________________________________________________________________

 

Adres ośrodka: OW Albatros; ul. Wczasowa 14; 76-212 Rowy

Przykładowy wniosek o dofinansowanie:Wniosek                                                                          
data wpływu

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

  (dane osoby niepełnosprawnej, wypełnia osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny)

 

Imię  i Nazwisko......................................................................................................................................................

                                                                                                                                                 

 PESEL .....................................data urodzenia ………………nr telefonu…………………..E- mail…………………………..

 

Adres zamieszkania  * ..................................................................................................................................................................................

 

Adres korespondencyjny  ………………………………………………………………………………………………………..……….

 

Planowany termin uczestnictwa   w turnusie rehabilitacyjnym ……………………………………………………………….

POSIADANE ORZECZENIE:**

A )  o stopniu niepełnoprawności                      □   znacznym          □  umiarkowanym              □      lekkim

 

B ) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów      □   I  (pierwszej)       □  II ( drugiej)                     □     III  ( trzeciej)

 

C ) □   o całkowitej  niezdolności do pracy i  samodzielnej egzystencji □  o niezdolności do samodzielnej egzystencji

 

     □   o całkowitej      □   o częściowej niezdolności do pracy           □  inne

 

 D)   □   o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia

 

 ORZECZENIE ** CZASOWE             DO DNIA ………………………………….,     ORZECZENIE STAŁE 

 

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa  w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON **  

                                                                                                NIE                   TAK                     podać rok……………………………….

 

Jestem zatrudniony(a) w zakładzie pracy chronionej**             NIE                           TAK      

 

 Jestem zatrudniony(a)(dotyczy osób pomiędzy 16 a 24 rokiem życia) **    NIE                   TAK  

 

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………………………………………………….

                                                            (wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna na turnusie)

OSOBY POZOSTAJĄCE WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM  Z WNIOSKODAWCĄ

Nazwisko i imię

Wiek

Pokrewieństwo

Dochód miesięczny netto

1.

 

 

WNIOSKODAWCA

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM :          ……….…….......................

                                                                                                        (  podać liczbę)

Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc

złożenia wniosku wynosi  na osobę :                                                                              ………………………..…………….                                                              

                                                                                                                                                                                           ( podać kwotę na osobę)

Zobowiązuje się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizykoterapeutyczne).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji wniosku  zgodnie z ustawą z dnia 29.081997r. o ochronie danych osobowych( t.j.Dz.U.2016 poz 922.)

Uprzedzona/y o odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1,2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j.Dz. U 2016 poz.1137. ) oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.

 

………………………                                                                    .........................................................

                 data                                                                                                                          czytelny  podpis wnioskodawcy**

                                                                                                                        ( lub  przedstawiciela ustawowego**  /opiekuna prawnego** /pełnomocnika**)                                                                                                

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYPEŁNIA  PCPR:   Kwoty dofinansowania: 

 

 Wnioskodawca:  ……….……………………………………………………………………………………………………………..

 

Opiekun:  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Data…………………                                                                                     

* W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu                                                                      ……………………………………………..

** Właściwe zaznaczyć                                                                                                                                         ( pieczęć PCPR i podpis pracownika)

 

PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY

(dla małoletniego wnioskodawcy lub osoby ubezwłasnowolnionej), opiekun prawny lub pełnomocnik

 

........................................................................../   ............................................./ .................

                                  nazwisko                                                                imię                                     data urodzenia

 

nr PESEL ........................................................

 

Adres zamieszkania    nr kodu ........-.............    miejscowość ..............................................................................

 

                                  ulica ...................................................................... nr domu ...................nr lokalu ...........

 

 

ustanowiony opiekunem*/ pełnomocnikiem* .................................................................

(postanowieniem Sądu Rejonowego z dn. .... sygn. akt*/ na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza z dn. ... repet. nr ....)

 

………………………                                      ..............................................................

                 data                                                                                     podpis przedstawiciela ustawowego*

           opiekuna prawnego* pełnomocnika*   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*niepotrzebne skreślić

 

 

­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM

               

 

(UWAGA: WYPEŁNIA OPIEKUN  jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna na turnusie )

 

 

Imię  i Nazwisko....................................................................................................................................

                                                                        

 PESEL ......................................................................................... …….nr.telefonu…………………………………………….

 

Adres zamieszkania    nr kodu .....................-.....................    miejscowość .........................................................................

 

 ulica .......................................................................................................... nr domu ...................nr lokalu .........................

 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań ( art. 233 Kodeksu Karnego, w związku z art.75kpa)

 

1.      Oświadczam, że będę opiekunem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym.

2.      Oświadczam, że nie będę pełnił funkcji członka kadr na turnusie.

3.      Jestem osobą pełnoletnią *

             lub

             ukończyłam(em) 16 lat i jestem wspólnie zamieszkującym z osobą niepełnosprawną członkiem rodziny*

4.      Oświadczam, że nie korzystam z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jako osoba niepełnosprawna oraz   nie ubiegam się o takie dofinansowanie.

5.      Oświadczam, że nie jestem osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji wniosku  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016 poz.922)

 

 

 ………………………                                      ..............................................................

                 data                                                                                                 podpis   opiekuna     

 

 

 

 

 

 


………………………………………….

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej

 lub gabinetu lekarskiego

 

 

WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY

 

Nazwisko i imię wnioskodawcy……………………………………………………………………………………………………

 

PESEL albo numer dokumentu tożsamości ………………………………………………………………………………………..

 

Adres zamieszkania* ………………………………………………………………………………………………………………….

 

RODZAJ SCHORZENIA LUB DYSFUNKCJI **

 

 

               dysfunkcja narządu ruchu                                                 choroba psychiczna

 

             osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim                    padaczka

 

             dysfunkcja narządu słuchu                                                 schorzenie układu krążenia

 

             dysfunkcja narządu wzroku                                                inne (jakie?) …………………………..

             

             upośledzenie umysłowe                                                    …………………………………………..

 

KONIECZNOŚĆ POBYTU OPIEKUNA NA TURNUSIE:

 

             NIE

 

            TAK – uzasadnienie ……………………………………………………………………………..

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

 

 

 

.....................................                                           .                        .....................................................

                 (data )                                                                                                         ( pieczątka i podpis lekarza )

 

 

___________________________________________________

 

* W przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu                                                                     

** Właściwe zaznaczyć  

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 

·         kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( oryginał do wglądu),

 

·         WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY winien być sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,

 

·         kopia legitymacji szkolnej (oryginał do wglądu), bądź zaświadczenie o pobieraniu nauki dla osób w wieku 16-24 lata uczących się i niepracujących,

 

·         kopia postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu), jeśli wnioskodawca działa poprzez opiekuna prawnego,

 

·         kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), w przypadku „podpisu niemożliwego”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć zakładu opieki zdrowotnej

lub gabinetu lekarskiego

 

 

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA

 

Imię i nazwisko.........................................................................................................................................

PESEL.....................................................................................................................................................

Adres (miejsce pobytu)............................................................................................................................

 

Rozpoznanie choroby zasadniczej..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Choroby współistniejące, przebyte operacje............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Uczulenia..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Przyjmowane leki (nazwa dawkowanie), zaopatrzenie ortopedyczne.....................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Odchylenia w badaniu przedmiotowym, badaniach dodatkowych...........................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przebyte choroby zakaźne – dotyczy osób do 16 r. życia.......................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

szczepienia ochronne (daty) dotyczy osób do 16 r. życia........................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

...........................................................                                               .......................................................

                                 data                                                                                                                                   pieczątka i podpis lekarza